Deze privacyverklaring is opgesteld door doorkees en heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.annaboukema.nl/, alsmede bij de dienstverlening van Anna Boukema Fotografie. Anna Boukema Fotografie is gevestigd in Rotterdam en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24445502.

Op grond van de AVG wordt Anna Boukema Fotografie aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens ik van u verwerk en wat ik met deze persoonsgegevens doet.

Gebruik van mijn diensten
Wanneer u gebruik wenst te maken van mijn diensten, dan vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in mijn (administratie-)systeem en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Anna Boukema Fotografie. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij ik daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Anna Boukema Fotografie.

De persoonsgegevens
Anna Boukema Fotografie kan persoonsgegevens van u verwerken/ verzamelen wanneer u:
a) De website bezoekt;
b) Een aanvraag doet voor dienstverlening;
c) Bij de uitvoering van de opdracht;

Anna Boukema Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van de dienstverlening:
a) Bij het bezoeken van de website: IP-adres;
b) Bij het aanvragen van dienstverlening via e-mail: aanhef, voornaam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer en adresgegevens;
c) Bij de uitvoering van de opdracht: aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en bankrekeningnummer.

De AVG-grondslagen
Anna Boukema Fotografie verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Toestemming
Ik vraag toestemming aan u voor het gebruiken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming vraag ik onderaan de offerte/opdrachtbevestiging door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje.

Grondslag 2 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Ik verwerk persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van uw persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst tot dienstverlening.

De doeleinden
Meer specifiek worden de persoonsgegevens verwerkt voor de voldoende doeleinden:
– het optimaliseren van de website;
– het uitvoeren van een overeenkomst;
– het opnemen van contact met u en/of het onderhouden van contact met u.

Gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Anna Boukema Fotografie verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan kunnen uw persoonsgegevens met derden gedeeld worden. Deze derden worden aangemerkt als verwerker. Anna Boukema Fotografie heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met deze partijen en deze partijen verplicht tot zorgvuldigheid en optimale beveiliging van de persoonsgegevens.

De bewaartermijnen
Anna Boukema Fotografie voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 2 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

De beveiligingsmaatregelen
Anna Boukema Fotografie heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt ik onder andere gebruik van beveiligde computers en software alsmede van beveiligde netwerkverbindingen (SSL).

Uw rechten
Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:
– Recht op inzage;
– Recht op rectificatie en aanvulling;
– Recht op vergetelheid;
– Recht op beperking van de verwerking;
– Recht van bezwaar

Ik heb een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@annaboukema.nl. Ik zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Anna Boukema Fotografie en op de website.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee mijn website het apparaat later weer herkent.

Anna Boukema Fotografie kan cookies gebruiken om uw ervaring met mijn website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en ik fouten op onze website kan opsporen.U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u mijn website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.
Links
Op mijn website kunnen links naar andere websites staan. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de privacybescherming van deze websites. Ik adviseer u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende websites te lezen.

Intellectueel eigendomsrecht
Mijn website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van mij.

Wijziging
Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Anna Boukema Fotografie en op mijn website. Anna Boukema Fotografie kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

©Anna Boukema Fotografie, 2018