Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door doorKees
Je kunt mijn algemene voorwaarden ook downloaden

 

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1      Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen Anna Boukema Fotografie en haar Opdrachtgevers. Gebruikmaking van de Dienstverlening van Anna Boukema Fotografie veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2      Overeenkomst (van opdracht): Iedere Overeenkomst tussen Anna Boukema Fotografie en een Opdrachtgever tot het verrichten van Dienstverlening, en alle daaruit voortvloeiende of mee samenhangende Overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3      Dienstverlening/ de Werkzaamheden: de door Anna Boukema Fotografie aangeboden Diensten, onder andere bestaande uit het fotograferen voor commerciële campagnes en reportages van evenementen alsmede het fotograferen van zakelijke- en persoonlijke portretten;

1.4      Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet 1912, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;

1.5      Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Auteurswet 1912;

1.6      Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Anna Boukema Fotografie;

1.7      Partijen: Anna Boukema Fotografie en de opdrachtgever gezamenlijk;

1.8      Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.9      Dagen: alle kalenderdagen;

1.10    Overmacht: elke van de wil van Anna Boukema Fotografieonafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Anna Boukema Fotografie of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van Anna Boukema Fotografie niet kan worden gevraagd;

1.11    Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.12    Anna Boukema Fotografie: De eenmanszaak “Anna Boukema Fotografie”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24445502.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening van Anna Boukema Fotografie, alsmede op alle offertes, opdrachten en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Anna Boukema Fotografie zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Anna Boukema Fotografie voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2      De Opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan totstandkoming van de Overeenkomst alle relevante gegevens, die voor het uitgeven van de offerte en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, volledig en correct te verschaffen, op grond waarvan Anna Boukema Fotografie een offerte aan de Opdrachtgever zal doen en – in geval van een opdracht – daaraan uitvoering zal geven.

2.3      Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de Opdrachtgever ook op andere Overeenkomsten tussen Anna Boukema Fotografie en de Opdrachtgever van toepassing zijn.

2.4      Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.5      Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.6      De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Anna Boukema Fotografie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7      Anna Boukema Fotografie is niet gebonden aan typefouten en/of spellingsfouten in Overeenkomsten en/of offertes tussen Anna Boukema Fotografie en de Opdrachtgever.

2.8      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 november 2018.

2.9      Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen Partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) Overeenkomsten tussen Anna Boukema Fotografie en de Opdrachtgever.

2.10    Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Anna Boukema Fotografie gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.11    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.12    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst

3.1      In de Overeenkomst wordt, voor zover relevant, de wijze waarop deze door Anna Boukema Fotografie wordt uitgevoerd en het daarvoor door de Opdrachtgever aan Anna Boukema Fotografie verschuldigde bedrag opgenomen.

3.2      De Overeenkomst tussen Anna Boukema Fotografie en Opdrachtgever betreft een inspanningsverplichting, waarbij Anna Boukema Fotografie de Dienstverlening naar beste inzicht en vermogen zal uitvoeren. Alle eisen die door Opdrachtgever aan de Dienstverlening worden gesteld moeten uitdrukkelijk, en tijdig van tevoren, met Anna Boukema Fotografie zijn overeengekomen.

3.3      Anna Boukema Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet

uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3.4      De bewerkte foto’s worden binnen twee weken geleverd aan de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een snellere levering wenst moet dit ruim van tevoren worden aangegeven.

3.5      De aanvraag voor Dienstverlening door Opdrachtgever, wordt geacht gedaan te worden door een bevoegd persoon/vertegenwoordiger van Opdrachtgever.

3.6      Onbewerkte foto’s mogen niet door de Opdrachtgever worden gebruikt.

 

 

Artikel 4. Auteursrecht

4.1      Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Anna Boukema Fotografie.

 

Artikel 5. Licentie

5.1       Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever

wordt uitsluitend voorafgaand aan de Overeenkomst schriftelijk/per mail verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Anna Boukema Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

5.2       Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze

nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten

behoeve van een doel, oplage en wijze zoals Partijen bij het aangaan van de

Overeenkomst conform het begrip van Anna Boukema Fotografie, hebben bedoeld.

5.3       Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen

en valt niet onder het in artikel 5.2 genoemde exploitatierecht.

5.4       Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven

exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke

toestemming van Anna Boukema Fotografie.

5.5       Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sub licenties

te verlenen aan derden.

5.6      Tenzij schriftelijk overeengekomen is het Anna Boukema Fotografie toegestaan om materialen welke voortkomen uit de overeenkomst, zoals fotografische werken te gebruiken voor andere en/of eigen doeleinden, waaronder promotiedoeleinden.

 

Artikel 6. Inbreuk op auteursrecht

6.1       Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt

beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Anna Boukema Fotografie.

6.2       Bij inbreuk komt Anna Boukema Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste

driemaal de door Anna Boukema Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. Dit zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige

geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en

indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 7. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

7.1       De naam van Anna Boukema Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te

worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te

worden opgenomen.

7.2       De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een

Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform

artikel 25 lid 1 sub c en d Auteurswet 1912 in acht.

7.3       Voor iedere inbreuk op de aan Anna Boukema Fotografie toekomende

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet 1912, waaronder het recht op

naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%

van de door Anna Boukema Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding.

 

Artikel 8. Annulering/ Wijziging van de Overeenkomst

8.1      Indien de Opdrachtgever de start van de overeengekomen Werkzaamheden uitstelt, of indien de Opdrachtgever de overeengekomen Werkzaamheden geheel annuleert, dan heeft Anna Boukema Fotografie recht op vergoeding van de gemaakte kosten en een percentage van het overeengekomen honorarium voor de Werkzaamheden. Deze vergoeding wordt als volgt berekend:

– Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %

– Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 %

– Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

8.2      Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1      De betalingstermijn van facturen betreft 14 dagen.

9.2      Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn inclusief basisbewerking van een aantal foto’s. In de factuur/opdrachtbevestiging is opgenomen hoeveel foto’s er basisbewerking krijgen. Indien opdrachtgever meer foto’s bewerkt wil hebben wordt gewerkt op basis van een uurtarief.

9.3      Voor een snellere levering (eerder dan binnen twee weken) rekent Anna Boukema Fotografie een meerprijs.

9.3      Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden

vergoed. Anna Boukema Fotografie zal de Opdrachtgever schriftelijk hiervan op de hoogte stellen.

9.4      Indien de Opdrachtgever een factuur betwist, dan dient de Opdrachtgever dit binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan Anna Boukema Fotografie kenbaar te maken. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

9.5      Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat schriftelijke aanmaning. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Anna Boukema Fotografie verschuldigd, bovenop de wettelijke rente.

9.6      Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt. Dit betreft zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten. Deze kosten zijn verschuldigd zodra Anna Boukema Fotografie voor het uitstaande bedrag de hulp van een derde inschakelt. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 250,00.

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

10.1    Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zal Anna Boukema Fotografie alle redelijkerwijs van Anna Boukema Fotografie te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden.

10.2    Anna Boukema Fotografie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Anna Boukema Fotografie kenbaar behoorde te zijn.

10.3    Anna Boukema Fotografie is niet aansprakelijk voor alle door de Opdrachtgever geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Anna Boukema Fotografie dan wel door Anna Boukema Fotografie ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

10.4    Indien Anna Boukema Fotografie, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Anna Boukema Fotografie voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 2.500,- exclusief BTW.

10.5    Na oplevering is Anna Boukema Fotografie niet aansprakelijk voor verlies, wijziging of beschadiging van foto’s. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van de bestanden.

10.5    Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Anna Boukema Fotografiezijn toevertrouwd, door Anna Boukema Fotografiezijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot € 2.500,- exclusief btw per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,- exclusief btw per Opdrachtgever per jaar.

10.6    De Opdrachtgever vrijwaart Anna Boukema Fotografie tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Anna Boukema Fotografie krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

10.7    De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Anna Boukema Fotografie berust bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1    Wanneer Anna Boukema Fotografie tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal Anna Boukema Fotografie de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

11.2    Anna Boukema Fotografie verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

11.3    Anna Boukema Fotografie informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Anna Boukema Fotografie zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

11.4    Wanneer de Overeenkomst tussen Anna Boukema Fotografie en Opdrachtgever eindigt, zal Anna Boukema Fotografie de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.

 

Artikel 12. Klachten

12.1    Anna Boukema Fotografie zal de Overeenkomst met de Opdrachtgever uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid en conform de in de branche geldende maatstaven.

12.2    Klachten over de wijze waarop Anna Boukema Fotografie de Overeenkomst met de Opdrachtgever uitvoert dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontstaan schriftelijk aan Anna Boukema Fotografie te worden gemeld.

12.3    Anna Boukema Fotografie heeft het recht om bij klachten binnen een redelijke termijn herstellende Dienstverlening aan te bieden.

12.4    Klachten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

 

 

Artikel 13. Geheimhouding

13.1    Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de Partijen als zodanig zijn aangeduid. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor een duur van vijf (5) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

13.2    De Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens die door Anna Boukema Fotografie ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

13.3    De partijen zijn niet gebonden aan de in artikel 9.1 en 9.2 genoemde verplichtingen indien:

  • de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij bekend was bij de betreffende partij;
  • de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij publiekelijk bekend was;
  • de betreffende informatie na ontvangst van de andere partij publiekelijk werd;
  • wanneer de betreffende informatie op grond van een wettelijke verplichting openbaar gemaakt moet worden;
  • de Partijen beiden toestemming geven tot het openbaar maken van de betreffende informatie.

 

Artikel 14. Ontbinding en opschorting

14.1     Als de Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te

voldoen, is Anna Boukema Fotografie, naast hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden, echter niet eerder dan nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Zo lang het verzuim voortduurt is Anna Boukema Fotografie gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

14.2    Voorts is iedere partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  4. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  5. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

14.3                 Bedragen die Anna Boukema Fotografie vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan Anna Boukema Fotografie verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 15. Elektronische communicatie

15.1                 Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden kunnen Anna Boukema Fotografie en de Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

15.2    Anna Boukema Fotografie en de Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

15.3    Zowel Anna Boukema Fotografie als de Opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

15.4    De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1    Indien Anna Boukema Fotografiedoor een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Anna Boukema Fotografie tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens de Opdrachtgever is gehouden.

16.2    Een niet aan Anna Boukema Fotografie toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

16.3    Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Anna Boukema Fotografie, noch de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. De verplichting van Anna Boukema Fotografie tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Anna Boukema Fotografie jegens de Opdrachtgever tot enige schade- of voordeelvergoeding gehouden is.

 

Artikel 17. Bewijs

17.1    Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Anna Boukema Fotografie gesloten Overeenkomst zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – administratieve gegevens van Anna Boukema Fotografiebeslissend.

17.2    Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen de Opdrachtgever en Anna Boukema Fotografie de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1    Op alle met Anna Boukema Fotografiegesloten Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2    Bij enig geschil ten gevolge van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de Rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.

 

Artikel 19. Wijziging

19.1    Anna Boukema Fotografie is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Anna Boukema Fotografie zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

 

Artikel 20. Reparatieclausule nietigheden

20.1    Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

20.2    Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

20.3    Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

©Anna Boukema Fotografie, 2018